Regulamin bonów upominkowych

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą; KWATERA MYDŁA ELŻBIETA OCHAŁ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8181319961, REGON180564444
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kwateramydla.pl
 3. Bon upominkowy – bon w formie kodu wygenerowanego przez sklep w formie papierowej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.kwateramydla.pl
 • Nabywca – osoba, która nabywa od wydawcy bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 • Użytkownik – nabywca lub każdorazowy posiadacz bonu upominkowego.
 • Kod – unikalny numer przypisany każdemu bonowi upominkowemu, niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu upominkowego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego (w formie Formularza Zamówienia), określające; rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Użytkownika, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika lub Nabywcę Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Towar – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem lub Nabywcą a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Warunki ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy bonu upominkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy bonu upominkowego za towary nabywane przez Użytkownika.
 • Nabywca zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej bonu upominkowego. Zapłata za bon upominkowy kupowany w sklepie internetowym może nastąpić poprzez płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego lub za pobraniem, kartą płatniczą, przelewem online lub przelewem tradycyjnym.
 • Bon upominkowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.kwateramydla.pl.
 • Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę lub Użytkownika bonu upominkowego osobom nieupoważnionym.
 • Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu upominkowego po jego przekazaniu.
 • Bon upominkowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym Sprzedawcy.
 • Bon upominkowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych towarów, które Użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.
 • Bony upominkowe są dostępne w następujących nominałach:
  – 100,00 zł
  – 150,00 zł
  – 200,00 zł

Zasady korzystania z bonów upominkowych

 1. Bon upominkowy w formie papierowej możliwy jest do nabycia w sklepie internetowym (www.kwateramydla.pl). Każdy bon upominkowy zawiera indywidualny kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu upominkowego oraz termin ważności bonu, definiowany w formacie dzień-miesiąc-rok (DD-MM-RRRR).
 • W przypadku gdy wartość towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem bonu upominkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na bonie upominkowym, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę: gotówką przy odbiorze osobistym lub przesyłce za pobraniem, przelewem tradycyjnym, za pośrednictwem PayU, kartą.
 • Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zakupu towarów przy użyciu bonu upominkowego w przypadku upływu jego terminu ważności.
 • Bony upominkowe mogą zostać wykorzystane tylko przed zakończeniem procedury zamawiania, zanim Użytkownik przejdzie do płatności.
 • Aby skorzystać z bonu upominkowego, jako płatności internetowej, należy:
 • wpisać kod kuponu w okienku po lewej stronie podsumowania koszyka, pod tekstem “Wprowadź kupon rabatowy”, następnie potwierdzić operację klikając pole z napisem “Zastosuj kupon”.
 • W przypadku braku powyższych pól, przed realizacją zamówienia, należy kliknąć tekst “Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”, znajdujący się w górnej części koszyka.