Regulamin bonów upominkowych

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą; KWATERA MYDŁA ELŻBIETA OCHAŁ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8181319961, REGON180564444
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kwateramydla.pl
 3. Bon upominkowy – bon w formie kodu wygenerowanego przez sklep w formie papierowej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.kwateramydla.pl
 • Nabywca – osoba, która nabywa od wydawcy bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 • Użytkownik – nabywca lub każdorazowy posiadacz bonu upominkowego.
 • Kod – unikalny numer przypisany każdemu bonowi upominkowemu, niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu upominkowego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego (w formie Formularza Zamówienia), określające; rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Użytkownika, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika lub Nabywcę Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Towar – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem lub Nabywcą a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Warunki ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy bonu upominkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy bonu upominkowego za towary nabywane przez Użytkownika.
 • Nabywca zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej bonu upominkowego. Zapłata za bon upominkowy kupowany w sklepie internetowym może nastąpić poprzez płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego lub za pobraniem, kartą płatniczą, przelewem online lub przelewem tradycyjnym.
 • Bon upominkowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.kwateramydla.pl.
 • Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę lub Użytkownika bonu upominkowego osobom nieupoważnionym.
 • Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu upominkowego po jego przekazaniu.
 • Bon upominkowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym Sprzedawcy.
 • Bon upominkowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych towarów, które Użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.
 • Bony upominkowe są dostępne w następujących nominałach:
  – 100,00 zł
  – 150,00 zł
  – 200,00 zł

Zasady korzystania z bonów upominkowych

 1. Bon upominkowy w formie papierowej możliwy jest do nabycia w sklepie internetowym (www.kwateramydla.pl). Każdy bon upominkowy zawiera indywidualny kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu upominkowego oraz termin ważności bonu, definiowany w formacie dzień-miesiąc-rok (DD-MM-RRRR).
 • W przypadku gdy wartość towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem bonu upominkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na bonie upominkowym, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę: gotówką przy odbiorze osobistym lub przesyłce za pobraniem, przelewem tradycyjnym, za pośrednictwem PayU, kartą.
 • Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zakupu towarów przy użyciu bonu upominkowego w przypadku upływu jego terminu ważności.
 • Bony upominkowe mogą zostać wykorzystane tylko przed zakończeniem procedury zamawiania, zanim Użytkownik przejdzie do płatności.
 • Aby skorzystać z bonu upominkowego, jako płatności internetowej, należy:
 • wpisać kod kuponu w okienku po lewej stronie podsumowania koszyka, pod tekstem “Wprowadź kupon rabatowy”, następnie potwierdzić operację klikając pole z napisem “Zastosuj kupon”.
 • W przypadku braku powyższych pól, przed realizacją zamówienia, należy kliknąć tekst “Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”, znajdujący się w górnej części koszyka.

Skutki odstąpienia od umowy – zakup towarów:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy 
zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia 
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz: KWATERA MYDŁA Elżbieta Ochał, ul. W.Witosa 11c,  39-100 ROPCZYCE z dopiskiem „Zwrot”, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo  odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub 
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– umowy zawartej na aukcji publicznej;